วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

หมวดหมู่ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

                   ส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

                  สถ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ” ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ” โดยสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

                   

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                   

Read More