ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประจำปี 2563-2564

ประกาศโจทย์โครงการวิ

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ “New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย” โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์การจัดส

Read more

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์และสนับ

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงินสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับข้อเสนอโครง

Read more

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้า

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรร

Read more