ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์

                   

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

                   

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์ ” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ”การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่6” ประจำปี 2563 (RDI for disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

                   

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประชุมคณะกรรมการดำเน

Read more