โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งหลงโขง” ภายใต้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ณ เฮือนนารีรัตน์ วิสาหกิจชุมชนอำเภอปากชม จังหวัดเลย

โครงการบริการวิชาการ

Read more

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ Journal Club ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Big Data Analytics: วิทยาการข้อมูลแห่งยุคสมัย เพื่อการปฎิรูประบบการศึกษาไทย”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสว

Read more

สัมมนาออนไลน์ “เปิดเส้นทางทุนวิจัย” ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR กับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

สัมมนาออนไลน์ “เปิดเ

Read more

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำห

Read more

ประชุมโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทุรกันดาร​

ประชุมโครงการพัฒนาคร

Read more

ประชุมปรึกษาหาหรือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ประชุมปรึกษาหาหรือแน

Read more