ประชุมการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมฯ

                   

Read more

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ” วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน “

                   

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมพิธีกร และผู้ดำเนินรายการงานประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ

Read more