ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ CDD2023 & WKC2023 ณ จังหวัดภูเก็ต

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Current Drug Development International Conference 2023
& 1st World Kratom Conference (CDD2023 & WKC2023)
ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Current Drug Development International Conference 2023 & 1st World Kratom Conference (CDD2023 & WKC2023) ระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ซิตี้ โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง และ การพัฒนาพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ในด้านเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอาง
  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://cdd2023.pharmacy.psu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 07-428-8965

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย