ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024)

Spread the love

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจากการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว หน่วยงานประเทศสมาชิก จำนวน 5 หน่วยงาน จาก 4 ประเทศ ได้เห็นชอบที่จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยในประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)”

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA JRP ประจำปี 2567 (FY2024) ดังนี้

  1. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 26 เมษายน 2566
  2. นักวิจัยต้องลงทะเบียนและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS (National Research Innovation Information System) ทาง http://nriis.nrct.go.th ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
  3. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย