วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งเป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่ครอบคลุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ได้ วารสารฯ ได้ดำเนินการส่งเข้าประเมินวารสารกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่งผลการประเมินของวารสารได้ถูกจัดกลุ่มคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567

ผู้ที่มีความประสงค์จะลงตีพิมพ์ สามารถติดต่อเพื่อตีพิมพ์ได้ที่บรรณาธิการวารสาร โทร 045-617982 หรือ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/index

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตศึกษา
โทร. 0-4561-7982
โทรสาร. 0-4564-3607

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย