วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 ครั้งที่ 18
ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ครั้งที่ 18 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 ขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกิจกรรม เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและสามารถส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
  3. การวิจัยด้านการศึกษา
  4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
  6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Expo & Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2561-2445 ต่อ 515
โทรสาร. 0-2579-0109
E-mail: symposium@nrct.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย