วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม Journal of Graduate Research Development and Innovation (UGRDI)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Agricultural and Biological Science) เคมี (Chemistry) ฟิสิกส์และดารา ศาสตร์ (Physics and Astronomy) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั้งภายในและต่างประเทศ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

  1. มกราคม – มิถุนายน
  2. กรกฎาคม – ธันวาคม

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ : https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JGRDI ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 074-317655, 083-5360199 (คุณนารา สิงคมาศ)
โทรศัพท์ 074-317655, 086-9657381 (คุณทรงธรรม ธีระกุล)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย