Link ห้องนำเสนองานประชุมวิชาการ LRU Conference 2020 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย