ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม”การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

Spread the love

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการการแลกเปลี่ยนข่าวสารวิชาการ/วิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งาวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ  นักวิจัยและนักศึกษา ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้เชิญ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นองค์ปาฐก บรรยายเรื่อง”เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยังยืน”และคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง Bitkub และ Group CEO บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮดิ้งส จำกัด เป็นองค์ปาฐกบรรยายเรื่อง “Disruptive Technology”และการปรับตัวของประเทศไทยสู่อนาคต ซึ่งในการประกอบการด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย แบบภาคบรรยายและแบบภาคโปสเตอร์ จำนวน 18 Sessions กลุ่มที่เปิดรับบทความ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 สามารถส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference12  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2563

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.