ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับบทความวิชาการและบทความวิจัย

Spread the love

          ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎคม-ธันวาคม) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 16 และวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ได้รับการพิจารณาให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai-journal Citation index centre ( TCI) ซึ่งวารสารกลุ่มที่ 2 นิสิตนักศึกษาปริญญาโทสามารถนำวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเสนอกองบรรณาธิการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา

          ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อลงตีพิมพ์ในสารสารวิชาการ ป.ป.ช. ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายระเอียดหรือหลักเกณฑ์การส่งบทความ และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://e-journal.nacc.go.th/login/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 5818 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.