ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กำหนดดำเนินการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “วิจัยยั่งยืน” (The 4th National Research Conference- CPRU 2021: Research and Sustainability) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดโครงการตามที่ส่งมาด้วย นั้น

ขอเชิญชวนบุคคลากรและนักศึกษาในสังกัดส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ http://journal.cpru.ac.th/web/conference/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทรศัพท์ 0 4481 ต่อ 4103 อีเมล research@cpru.ac.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.