ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒาเครือข่ายความร่วมือนานชาติเพื่อยกเลิกระดับความเป็นเลิศขอมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

Spread the love

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒาเครือข่ายความร่วมือนานชาติเพื่อยกเลิกระดับความเป็นเลิศขอมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

หน่วยงงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และพัฒนาด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม([บพค.) มีหน้าที่ในการจัดสรรทุนการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและบุคลากรอื่นโครงสร้างพื้นที่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารแผนงาาน ภายใต้โครงการ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศขอมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย

บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 แบ่งทุนวิจัยใน 3 ระดับ ได้แก่ Partnership Initative Fund,Network Stengthening FundและOgainizational Bridging Fund สำหรับ 2 สาขาวิชา คือ ด้านวิทยษสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 -วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำหรับทุน Network Partnership Initative Fund และวันที่ 16 ธันวาคม 2563 -วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำหรับทุน Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging FUnd โดย สถาบันวิจัยต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการของทุนแต่ละระดับ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/ บพค.จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำคนและทุนพัฒนาในอุดมศึกษาการวิจัยการสร้างนวัตกรรม แก่ภายใต้ของท่าน และหากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม สามารถได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 024707961-3 หรือทางอีเมล Pmu.b@po.ro.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.