ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Spread the love
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ และผลงานวิจัย ซึ่งมีข่ายครอบคุลมสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสหวิทยาการด้านเทคโนโลยี โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ บัดนี้วารสารวิชาการในการฉบับนี้ได้รับเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล และจัดเป็นคุณภาพให้เป็น วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   กลุ่มที่ ๒: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการฯโดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บทความที่ตีพิมพ์จะต้องตรวจความถูกต้องเหมาะสมจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (peer review) อย่างน้อย ๒ ท่าน ผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research หรือ สามารถเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร ๐๒๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐ –๑๖๐๑ e-mail: rdibsrujo@bsru.ac.th 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.