ขอเชิญส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Spread the love

                             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้รับรองคุณภาพ จาก TCI 2  เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดแล่ส่งบทความได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo/index

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.