ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร”จริยธรมมในมนุษย์”สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”จริยธรมมในมนุษย์” รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยยัสซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัย และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมในได้อย่างถูกหลักจริยธรรม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้มีความรู้ซึ้งเป็นแนวทางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวิจัยศึกษาในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมยนุษยที่มีหลายรูบแปป และสามารถนำไปปรับใช้ในแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลาเซน  มหาวิทยาลัยโลจิสติกส์ จึงประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจโยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ ๒,๕๐๐ บาท หากผู้รับเข้ารับการอบรมจากส่วนราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดกัด และจะได้รับประกาศนียบัตรเมือท่านเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

สามารถติต่สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ วัทนีย์ เมฆวิไล โทร ๐๙๗-๑๕๔๖๑๕๑ และคุณสุนทรี พัชรประทีป ๐๖๔-๑๙๖๔๒๔๒

https://cls.ssru.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.