ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

Spread the love

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงาoวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง วิจัยนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้ 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เขต บางเขน กทม. เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการเลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น จากประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย  นิสิตนักศึกษา นักประดิษฐ์ ภายในและภายนอกสถาบัน ใน 3กลุ่มสาขา ได้แก่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาาวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย  นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://spucon.spu.ac.th/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.