วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมวดหมู่ทั่วไป

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

ด้วยมหาวิยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชะานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ในวันที่เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก ยพำหรกำืะ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป้นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.