ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพลปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

Spread the love

                     วิทยาลัยสันตพล ได้จัดทำวารสารวิชาการใช้ชื่อว่า ” วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล Santapol College Academic Journal : SCAJ ” : หรือมีคุณภาพจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอยู่ในช่วงขอรับการประเมินคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 นั้น เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์ และนักวิชาการ พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ จากผู้นิพันธ์ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดยมีกำหนดจัดพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) 

                     วิทยาลัยสันตพล จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 สามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครสมาชิกและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง www.scaj.stu.ac.th  หรือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scaj/    พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล

โทรศัพท์    : 042 323 464 ต่อ 100

โทรสาร      : 042 204 263

เว็บไซต์     : www.scaj.stu.ac.th

ผู้ประสานงาน  : อาจารย์ภานุมาศ พุฒแก้ว  โทรศัพท์   : 088 561 4561

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.