ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

Spread the love

                                          ด้วย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด “โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562” กำหนดจัดวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยในมนุษย์แก่ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

                                        การฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของนักวิจัย และอาจารย์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนนุษย์ในงานวิจัย โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมโดยถือไม่เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 021 601343-5 ในเวลาราชการและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/course/eventdetail/2/-/   

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.