ขอเชิญส่งบุคลากร เข้าฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๗

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้ผู้ให้รับการผึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรูประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบรูณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการองค์วิจัยต่างๆให้เข็มแข็งและยังยืนต่อไป

และได้เล็งเห็นประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน โดยจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยของ วช. และ วช. จะตั้งงบประมาณสนับสนนุนทุนวิจัยง่ายขึ้น จึงขอเชิญบุคลาการกรในหน่วยงานของท่านที่มีคุณสมบัติที่กำหนด เข้ารับการการอบรมโครงการวิจัยฝึกอบรม เข้าฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียนและไม่ถึอวันลา  ซึ้งกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สามารถส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(นางสาวสุกัญญา สุมทรเขตร์ และนายวิศรุต รัตนโชติ) และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์  http://science.psru.ac.th/

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.