ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องส่งบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

Spread the love

เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/ในวิจัยวาสารระดับนานาชาติ ทีมีคุณภาพ ระเบียบคณะกรรมการอดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ พิจารณาวารสารทาวิชาการ สำหรับการเผยแผ่ยผลงานทาาวิชาการ พศ.2556 ถูกกำหนดให้เป็น   เงื่อนไขจำเป็นสำหรับบุคลากรในอุดมศึกษา อาทิ อารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมและอาจาย์สอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงนักศึกษาระดับฑิตศึกษา โดยเฉพาะ ระดับปริญญาเอก ในฐานะเงื่อนไขในการจบการศึกษา สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อการเขียนบความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  ณ โรงแรรมนานชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี และวันที่1-2 ธันวาคม ณ โรงแรม พี เอส ยู ลอจื มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยภูเก็ต ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อเกิดควาต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงดำเนินการจัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวาสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

จึงขอเเชิญผู้ที่สนใจในกาเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องส่งบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 และทุกทบความทีผ่านการอบรมเชิงปฏิติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคณุภาพให้อยูในเกณฑ์ดี ขึ้นไป จะได้รับสิทธิตีลงในวารสารระดับนานชาติ

ดยสามารถติดต่สอบอถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝอบรม อีเมลล์ arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/arm.red.94

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.