วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM”

ด้วย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 วช. มีแผนที่จะประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการ ใช้ประโยชน์ (KM) ใน 4 มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดย กําหนดเปิด-ปิดรับข้อเสนอในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2566

ในการนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุนในแต่ละมิติการใช้ประโยชน์ วช. จึงได้จัดกิจกรรม “การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM” ขึ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2566 เฉพาะในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1. ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept Note) และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วมสามารถจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ในช่วงการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละมิติ การใช้ประโยชน์ โดย วช. ขอจำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมของแต่ละท่านได้ไม่เกิน 2 มิติการใช้ประโยชน์/ท่าน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและจัดส่ง Concept Note ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 การลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่านและ วช. ขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

รายละเอียด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 519, 518, 517, 524

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย