วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจบริการ และนิเทศศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

กำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (วารสารราย 4 เดือน) ในการนี้ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวกำหนดการตีพิมพ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566) และปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2566) โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ บทความละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) สามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของวารสารฯ และส่งบทความออนไลน์บนระบบ ThaiJO ได้ที่ http://so03.tci-thaijo.org/index.php/MSVAR/index

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
โทร. 0 2909 1571 – 2
E-mail: fmsjournal@vru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย