ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการเชิงปฏิบัติการเรื่อง”นวัตกรรม 4.0 “พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพยาบาลแบบบผสมผสานและบำบัดทางเลือก”

Spread the love

ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จะจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง”นวัตกรรม 4.0 “พลังบำบัดสู่สุขภาวะผู้สูงวัยด้วยพยาบาลแบบบผสมผสานและบำบัดทางเลือก” โดยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวคิดและแนวนโยบายในการดูแลผู้สูอายุ ที่ส้อดคล้องกับไทยแลนดื 4.0โยเน้นนโยบายในการเพิ่มมูลค่าการดูแลสุขภาพ และเตรียมตัวหาความรุ้ด้านด้านศาสตร์พลังบำบัด การแพทย์และการแพทย์ทางเลือกเพื่อประยุกต์สู่การดูแลสุขภาพแบบองคืรวมและยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันร่วมประชุมและวิทยากรให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางสาธารณะสุข และ ผู้สนใจจำนวน 200 คน ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนราชรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียน 3 วัน 4,800(สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)หน่วย CNEU อยู่ระหว่างพิจารณา ชมรมพยาบาลดูแบบผสมผสานและการบำบัดทางการเลือกแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทาการเลือก กระทรวงสาธารณะสุข และโรงบาลรามาธิบดี ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้ประชุมในหัวข้อโดยสมัครทางออนไลน์ https://bit.ly/2GMLexy พร้อมชำระค่าลงทะเบียน และส่งใบสลิการโอน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.