ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4

Spread the love

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ๕ทหารราชกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังชุมพร ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 (IAMBEST 2019) ครั้งที่ 4 แบบสหวิชาการ (The 4 th National Conere on Informatics, Agrculture, Managerment.Business Administyation, Engineering, Sciences, and Tenhnology,and Socenccs and Humanities) ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษาคม 2562 ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นิสิต/ นักศึกษา ตลอดจนบุคลทั่วไป ได้มีโอกาสลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาเครือข่ายทาวิชาการให้เข้มแข็งในระดับชาติ ต่อไป

จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมระดับชาติในช่วงเวลา ดังกล่าว เชิญบุคลากรและนักศึกษษในหน่วงานของท่านการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สมาถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ และการลงทะเบียน ทางเว็บ ไชต์ http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.