ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 21

Spread the love

                              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เห็นว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.mini-ukm21.ssru.ac.th/  ภายในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนามีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของท่านแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์

โทรศัพท์    : 0 2160 1073

กองนโยบายและแผน

โทรศัพท์   : 02 160 1036 – 1038 , 1073 – 1074

โทรสาร     : 02 160 1007

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.