วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยนครปฐม”

                                     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน ในพระชาชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสังคมไทย สู่ Disruptive Society” ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข่าวสารวิชาการ/วิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิจัยสร้างนวัตกรรม การพัฒนาท้องถิ่น และสังคมไทย สู่ Disruptive Society อย่างยั่งยืน

                                    ในการนี้ผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้าสู่งานประชุมวิชาการระดับชาติ สามารถส่งวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์  http://dept.npru.ac.th/conference11/   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์  : 0 3410 9300 ต่อ 3909

โทรสาร    : 0 3426 1053

E-mail     : conference11@webmail.npru.ac.th