ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี : ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย”

Spread the love

    

                ตามที่ โครงการผ่อดีดี ได้สร้างและติดตั้ง “ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน” ในพื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่น และในเครื่อข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ในพื่นที่ 300 ตำบล 28 จังหวัดรวมระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา จนเกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถตรวจจับโรคระบาด/สาธารณภัย ที่อาจกระทบต่อสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมใด้อย่างรวดเร็ว (Early Detection) อปท. สามารถจัดการตอบสนองขั้นต้น ในการระงับเหตุด้วยตนเองอย่างได้ผลและรวดเร็ว (Rapid Response) สามารถป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่าสูงยิ่ง และโดยเฉพาะเป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในทิศทางสุขภาวะองค์รวม ด้วยเครื่องมือดิจิมัลอัตโนมัติ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นสาธารณประโยชน์ เห็นผลที่ประจักษ์

               ในการนี้ โครงการผ่อดีดี ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศในการใช้ประโยชน์ดิจิทัลผ่อดีดีอย่างยั่งยืน จึงประสงค์เรียนเชิญท่าน และผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน ร่วมงานประชุมในวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชาเทียมบอลล์รูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท / ท่าน ที่ข้าราชการและบุคลากร สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ทั้งนี้ สามารถส่งใบลงทะเบียน และสำเนาใบโอนเงิน มาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่กำหนดท้ายหนังสือนี้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.