ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

Spread the love

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และพัฒนาสูการเป็นนักวิจัยคุณภาพระดับสูงของประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ผ่าน https://nriis.go.th/ โดยจะแจ้งผลให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์  https://mhesi.go.th/

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/nruvP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร 0-2039-5542, 096-058-7383

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย