ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

           ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 “บัณฑิตวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ nirc2021@bru.ac.th   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่นำเสนอผลงานวิจัย สมัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.