วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

ประชาสัมพันธ์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10
เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก”
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10 เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 087-177-7866, 063-680-6866
Email: council.staff123@gmail.com

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย