ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Spread the love
ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

               ด้วยวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม โดยเผยแพร่ทางออนไลน์ (e-Journal) อีกทั้งวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่อยงานของท่านส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index  

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.