วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมประเมิณผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมประเมิณผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SPOI)

วันเวลาในการจัดอบรม

  • ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบหลักการประเมินผลกระทบทางสังคม กรอบแนวคิดประโยชน์จากโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกโครงการที่เหมาะสมและฝึกปฏิบัติจริงจากกรณีศึกษาจากโครงการของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในระยะเวลาดังกล่าว (กรณีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกค่าใช้จ่ายได้จากต้นสังกัด) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม -3 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย