ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

Spread the love

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัยและวิธีดำเนินงานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย และเพื่อผู้เข้าฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้รับวุฒิบัตรและสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงว่ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์สาขาสังคมศาสตร์ และใช้ประกอบการขอรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อไปได้

รายละเอียด

  • ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่: shorturl.at/hnV46

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ดร. บุญญาดา จงสิทธิผล
โทร. 08-5644-6141
Email. bus1@siam.edu
Line id. 085-644-6141

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย