ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

Spread the love

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม” มีการตีพิมพ์ของวารสารเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ซึ่งจะเปิดรับบทความวิจับ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบเขตการรับบทตวามคลอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในสาขาวิชาทางด้านการศึกษา ภาษาศาตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีความในวารสารฯ

ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ สามารถเข้าที่ลิงก์ด้านล่างที่แนบมาด้วย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลิงก์เว็บไซต์ : https://e-journal.dru.ac.th/index.php แบบฟอร์มบทความ : https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1SLO8r7Nttjkjklweem6TfSKRd0UXV_0L?usp=sharing

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.