ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการงานวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love

                  วันที่ 3 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการงานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย