ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง “การยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญเข้าร่วมการประ

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 Mahidol Sustainable Development Conference 2021 มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22 Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มทส.)

ขอเชิญชวนส่งบทความ/ผ

Read more

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประชาสัมพันธ์เปิดรับ

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักวิจัยรับทุนภายใต้โครงการ MEXT – The Nuclear Researchers Exchange Program FY 2021 เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับ

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน (อพ.สธ.) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึก

Read more