ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Tourism and Service Industry Conferences (TSIC 2022)

วิทยาลัยการท่องเที่ย

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more