ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6

Spread the love

ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหาร การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association – IATA) วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและบัญชี วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน วิทยาลัยครุศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน (A Road to Future – Rebuilding Path to Thai- China Common Prosperity)” ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากงานวิจัยอันจะนำไปสู่ความร่วมมือไทย – จีน เพื่อโอกาสการพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในอนาคต และเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ ทั้งในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการวิจัย โดยมีกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและ นักศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยสามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถ Download เอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ Website http://www.dpu.ac.th/conference และเชิญชวนทุกท่านลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายความ ร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน เพื่อการพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” และเสวนาวิชาการในหัวข้อ “ทิศทางอนาคตของประเทศไทยจากงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน” และการนำเสนอผลงาน ฯ ในงานประชุมวิชาการ ฯ โดยท่าน สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 432,128,152

 

กำหนดการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
ไทย-จีน: เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน
A Road to Future – Rebuilding path to Thai-China “Common Prosperity
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
เวลา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
09.10 – 09.20 น. กล่าวเปิดประชุมโดย ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
09.20 – 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษเปิดการประชุมในหัวข้อ “นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-จีน เพื่อการพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” โดย นาย วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
09.45 – 10.00 น. Photo Session
10.00 – 12.00 น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางอนาคตของประเทศไทยจากงานวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือ ไทย-จีน”

โดย

 • พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย
  กรรมการอำนวยการบริษัท Strategy613 ที่ปรึกษาด้านประเทศจีน ธนาคาร กสิกรไทย
 • Mr. Louis Moser
  Area Manager, Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar, IATA
 • ดร.ภูมิพัฒน์ พงศ์พฤฒิกุล
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย