อัพเดต ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 หัวข้อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดงานประชุมประดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระรำไพพรรณี ครบ 117 ปี “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 117 ปี เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และ สร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวความคิดในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการนำเสนอแบบออนไลน์ และได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอรูปแบบออนไลน์ไปแล้วนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอรูปแบบออนไลน์ จาก ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็น 31 ตุลาคม 2564 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ)

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชุมประดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย