เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (OKRs)

Spread the love

                       แผนปฏิบัติการด้านววน.ของหน่วยงาน เป็นกรอบที่รวบรวมแผนงานอววน.ด้านต่างๆของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะแสดงเป้าหมายหลักและแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ Objectives and Key Results (OKRs) รายโปรแกรม (Program) หรือแพล็ตฟอร์ม (Platform) ตามยุทธศาสตร์อววน.ของประเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับโปรแกรมและแพล็ตฟอร์ม ตามยุทธศาสตร์อววน.ของประเทศ

2. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์เป้าหมาย แนวทาง ตามโครงการของหน่วยงานกับ OKRs ด้านอววน. ของประเทศ

3.  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เบื้องต้น) สำหรับเป็นข้อมูลประกอบ
การชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15eLDiK4ZcMouwFtqMhPzgiLwDtd7vMAm?fbclid=IwAR2S-rnkJM2SChUnDkuGP8TuAtEQ2k3CihdtuDowAS1ApnTLZ4iSx1MTZI0

———————————-

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.