วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 3: “สาธารณสุขยุคใหม่ภายใต้ร่มมหาดไทย” The 3rd National Conference on Health Research and Innovation 2023 (3rd# NCHRI 2023)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ครั้งที่ 3
“สาธารณสุขยุคใหม่ภายใต้ร่มมหาดไทย”
The 3rd National Conference on Health Research and Innovation 2023
(3rd# NCHRI 2023)

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565 ในหัวข้อ “สาธารณสุขยุคใหม่ ภายใต้ร่มมหาดไทย” ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 แบบผสมผสาน Onsite และ Online ผ่าน ZOOM CLOUD MEETING ณ ห้อง 2601 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัย

การประชุมวิชาการดังกล่าวมีอัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั่วไป Onsite 2,500 บาท สมาชิกเครือข่าย 2,000 บาท ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั่วไป Online 1,500 บาท สมาชิกเครือข่าย 1,300 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป และผู้เข้าร่วมระดับบัณฑิต 700 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมระดับปริญญาตรี และสมาชิกเครือข่าย 500 บาท

ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การส่งบทความและหลักฐานการชำระเงิน ส่งได้ที่ E-mail: nchri2023@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิ โพธิพิมพ์ โทร 08-1547-5041
อาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย โทร 08-8332-6056
E-mail: nchri2023@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย