อบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

อบรม “เทคนิคการเขียน

Read more

ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านสารสำคัญและคุณค่าทางโภชนาการของทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน

ขอเชิญยื่นข้อเสนองาน

Read more

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 1/2565

ผลการเข้าร่วมประชุมค

Read more

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022)

ประชาสัมพันธ์จัดประช

Read more