ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมดิจิทัลไทย (DUGA)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมง

Read more

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ เนื่องในโอกาสสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เข้าร่วมแสดงความยินด

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) นำเสนอโครงการ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) ประจำปี 2564 และหารือแผนการดำเนินงานระยะ 3 เดือน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) เตรียมนำเสนอโครงการ”งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ” แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP) ประจำปี 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ประชุมปรึกษา​หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของโครงการ​ธนาคารน้ำใต้ดิน​ระหว่าง​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เลย​ และองค์​การบริหาร​ส่วนตำบลจอมศรี​ อำเภอเชียงคาน​ จังหวัด​เลย​

ประชุมปรึกษา​หารือแน

Read more

ขอเชิญชมนิทรรศการหน่วยงานเครือข่ายและนิทรรศการผลงานเด่น โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์การส่งผ

Read more