ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม สู่สังคมวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน” วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญเข้าร่วมงานการ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญเข้าร่วมงานการ

Read more

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงา

Read more

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในแผนงาน “การพัฒนาศักยภาพและมูลค่าเพิ่มในการผลิตโคคุณภาพสูงด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” และ “การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาด้วยนวัตกรรม”

เข้าร่วมประชุมหารือแ

Read more