ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Scorecard สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (BALANCED SCORECARD for PUBLIC SECTOR)”

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานอัตลักษณ์ “ภูมินิเวศน์วัฒนธรรม” สู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022)

เข้าร่วมเป็นวิทยากรบ

Read more