ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์ การเปิ

Read more

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) และขอความร่วมมือมอบหมายผู้แทนเพื่อประสานงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์งานมหกร

Read more

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดประชุมวิชาการ ขยายระยะเวลาส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (online) “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality”

เปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ

Read more