ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโค

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโค

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัยและลงนามสัญญาการรับทุนการวิจัย โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

เข้าร่วมประชุมคณะทำง

Read more

ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประจำปี 2563-2564

ประกาศโจทย์โครงการวิ

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ “New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย” โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์การจัดส

Read more

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์และสนับ

Read more