ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอ

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1 “Resilience for Never Normal Era”

ประชาสัมพันธ์และขอเช

Read more

ขอเชิญร่วมงานและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญร่วมงานและนิทร

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื

Read more

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ในวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชาสัมพันธ์งานประช

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 7 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

               ด้วยว

Read more