ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ลงพื้นที่ติดตามผลการ

Read more

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปี​ 2565 ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”

เข้าร่วมการประชุมชี้

Read more

เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

เข้าร่วมการลงนามความ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและการประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่น” ภายใต้งาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและ วัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 5” Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Restival 5th (BRICC Festival)

ขอเชิญเข้าร่วม “โครง

Read more

สป.อว. เปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565

สป.อว. เปิดรับข้อเสน

Read more

ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการการบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย

ประชุมนำเสนอข้อเสนอโ

Read more