ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2022 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    สมาคมรัฐศาสตร์แห

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยสถาบันวิจัยและพั

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 26-28

Read more